Ciągły wzrost funkcji receptora a5GABAA po uszkodzeniu pamięci pogarsza pamięć ad

Podczas znieczulenia zwiększona aktywność GABAAR przyczynia się do pożądanych i głębokich właściwości neurodepresyjnych tych leków, w tym ostrej blokady pamięci (10). Po zlikwidowaniu znieczulenia dodatnia allosteryczna modulacja funkcji GABAAR ulega szybkiemu odwróceniu w skali sekund (11). W związku z tym założono, że aktywność receptora powraca do wartości wyjściowych, a GABAAR nie przyczyniają się do niepożądanej przedłużonej dysfunkcji poznawczej po znieczuleniu. Tutaj testujemy hipotezę, że nawet krótkotrwała ekspozycja na znieczulenie powoduje ciągły wzrost funkcji GABAAR i że ten wzrost powoduje uporczywe deficyty pamięci. Wyniki i dyskusja Najpierw zbadaliśmy, czy pojedyncze narażenie na wstrzykiwany anestetyczny etomidat powoduje deficyt pamięci cenestetycznej u myszy przy użyciu testu rozpoznawania nowych obiektów. Wybraliśmy etomidat, ponieważ preferencyjnie wiąże się z GABAAR i jest szybko metabolizowany do nieaktywnych metabolitów (12, 13). Myszy leczono niską, uspokajającą dawką etomidatu (8 mg / kg, ip), która była zbliżona do wartości ED50 dla utraty odruchu prostującego (LORR) (9, 10, 14). Pamięć była upośledzona po 24 i 72 godzinach, ale nie po tygodniu po etomidacie (Figura 1A). Przeciwnie, nie zaobserwowano deficytów pamięci u myszy leczonych aktywną substancją porównawczą deksmedetomidyną (200 .g / kg, ip), uspokajającym agonistą receptora P2-adrenergicznym, który nie jest ukierunkowany na GABAAR (15). Wydajność pamięci nie była zakłócana uspokojeniem lub zmniejszeniem zachowań eksploracyjnych, ponieważ całkowity czas interakcji myszy z obiektami był podobny we wszystkich grupach (rysunek 1B). Rysunek Etomidate upośledza pamięć i plastyczność synaps, ale nie modyfikuje funkcji postsynaptycznych GABAAR. (A) Wydajność pamięci w zadaniu rozpoznawania nowego obiektu po etomidacie (8 mg / kg, ip) lub deksmedetomidynie (200 .g / kg, ip) i (B) łącznym czasie interakcji z obydwoma obiektami podczas badania (n = 9. 12 , Jednokierunkowa ANOVA w każdym punkcie czasowym, post-test Dunnetta). (C) Plastyczność w synapsie Schaffera-CA1 po 24 godzinach od leczenia. Wypustki, reprezentatywne ślady zarejestrowane przed (a) i 60 minut po (b) stymulacji 20 Hz. Wykres słupkowy podsumowuje dane z ostatnich 5 minut zapisu 24 godziny (n = 7) lub tygodnia (n = 9. 10) po etomidacie (niesparowany, dwustronny test Studenta w każdym punkcie czasowym). (D) Nagrywanie mIPSC w neuronach piramidowych CA1 24 godziny po etomidacie. Lewy dolny panel pokazuje uśrednione ślady od myszy kontrolnych (czerwone) i myszy leczonych etomidanem (czarne). Środkowe i prawe dolne panele pokazują skumulowaną amplitudę (P = 0,89) i skumulowaną częstotliwość (P = 0,25) rozkładu (test Kołmogorowa-Smirnowa, 125 zdarzeń). Ctrl, kontrola pojazdu; Etom, etomidat; Dex, deksmedetomidyna
[więcej w: centrum medyczne radzymin, przedszkole dla dzieci z autyzmem, poradnia preluksacyjna łódź ]
[przypisy: chlorowodorek pseudoefedryny, jedzenie niskokaloryczne, leki przeciwhistaminowe iii generacji ]