Rozpoznanie receptora albuminy-butylu indukuje chemotaksję w ludzkich monocytach.

Pokazujemy tutaj, że wyjątkowo aktywny receptor męskiej albuminowej ludzkich monocytów działa in vitro jako receptor chemoatraktantowy. Chemotaksja ludzkich monocytów zachodzi przy skutecznej medianie dawki 3-4 mikroM albuminy-maleiny, której stężenie stanowi 1% całkowitej albuminy dorosłego człowieka. Skomputeryzowane analizy LIGAND dotyczące wysycalnego wiązania albuminy samilowej z ludzkimi monocytami ujawniają dwie klasy miejsc wiązania, opisane za pomocą stałych dysocjacji 37 nM i 5,3 mikroM z maksymalnym wiązaniem 1,6 i 23 pmola albuminy sammielowej / mg białka komórkowego. Chemotaksja ludzkich monocytów występuje zatem w stężeniach albuminy-maleinowej promujących wiązanie z miejscami o niskim powinowactwie. Proponujemy, że konformacyjne izomery albumin, które są chemotaktyczne, mogą tworzyć in vivo i że albumina, oprócz niezależnych od receptorów funkcji transportu osocza, może również odgrywać ważną rolę w rekrutacji i akumulacji komórek fagocytujących za pośrednictwem receptora w miejscach zapalenia i zranienie.
[patrz też: schuring, centrum medyczne radzymin, acai berry 900 cena apteka ]
[przypisy: minocyklina, dna moczanowa leczenie ziołami, pirogronian ]