Trib1 to gen związany z zawałem lipidów i mięśnia sercowego, który reguluje lipogenezę wątrobową i produkcję VLDL u myszy czesc 4

TG osocza mierzono 2 tygodnie po wstrzyknięciu i zmianę procentową w porównaniu z tą u myszy kontrolnych otrzymujących AAV_null. Ponieważ ekspresja Trib1 wpływała na poziomy lipoprotein zawierających apoB, VLDL i LDL i zmniejszała apoB w osoczu, gdy ulegały nadmiernej ekspresji u myszy LahB-H, uznaliśmy, że wątrobowy Trib1 może wpływać na wytwarzanie VLDL. Aby przetestować tę hipotezę, oceniliśmy produkcję VLDL-TG in vivo u myszy z nadekspresją i Triblocientem Trib1. Nadekspresja Hepatic Trib1 na każdym z trzech różnych genów badanych (typu dzikiego, Ldlr a / y i LAhB-H) znacznie zmniejszała produkcję VLDL-TG (Figura 3A). Natomiast zaobserwowaliśmy istotnie zwiększoną produkcję VLDL-TG w Trib1. /. myszy w porównaniu z kontrolami (Figura 3B). Kiedy odtwarzaliśmy ekspresję Trib1 w wątrobie w Trib1. /. myszy przez wstrzyknięcie AAV_trib1, produkcja VLDL-TG spadła do poziomów kontroli (Figura 3B). Ponadto, analizę NMR przeprowadzono na połączonych próbkach osocza z badania wydzielania VLDL-TG z myszami LAhB-H. Nadekspresja Trib1 zmniejszała stężenie nowo zsyntetyzowanych cząstek VLDL (Supplemental Figure 3C), ale nie zmieniała wielkości cząstek VLDL (Supplemental Figure 3D). Dane te sugerują, że Trib1 wpływa na ogólne stężenie cząstek apoB bez znaczącego zmieniania składu cząsteczek. Ryc. 3 Wpływ Trib1 na wątrobową produkcję VLDL, ekspresję genów i lipogenezę. Wytwarzanie VLDL-TG określono w ciągu 4 godzin po iniekcji Pluronic-407 w (A) AAV_null. lub traktowane AAV_trib1 (3 myszy C57BL / 6 (WT), Ldlrp / a, i LAhB-H (n = 6 na grupę) i (B) Trib1 + / +, Trib1a /. (n = 6 na grupę) i AAV_null. lub AAV_trib1. traktowane Trib1 + / + i Trib1. /. myszy (n = 4 na grupę). Wartości wyrażono jako zmiany względne w porównaniu z odpowiednimi kontrolami. (C) Ilościowy RT-PCR: Wartości kontrolne (Trib1 + / + i AAV_null) zostały zdefiniowane jako 1, a zmiany w Trib1. /. i grupy AAV_trib1 wyrażone jako względne ilości w porównaniu z kontrolami (n = 6. 8 na grupę). (D i E) Synteza i wydzielanie TG ex vivo w pierwotnych hepatocytach i komórkach HepG2 z nadekspresją TRIB1 (HepG2_trib1) lub wektora kontrolnego (HepG2_control). Hepatocyty AAV_trib1. i myszy traktowane AAV_null (3 i komórki kontrolne HepG2_trib1 i HepG2_ (doświadczenia przeprowadzono trzykrotnie) znakowano radioaktywnie [3H] 1,2,3-glicerolem. (D) [3H] TG określono w pożywkach i lizatach komórkowych po 30, 60 i 120 minutach w pierwotnych hepatocytach. (E) Komórki HepG2 znakowano w obecności BSA lub BSA plus kwas oleinowy (OA, 0,4 mM) przez 4 godziny przed pomiarem [3H] TG. (* P <0,05, ** P <0,01). Aby uzyskać dokładniejszy wgląd w mechanizm, za pomocą którego Trib1 moduluje produkcję VLDL, zbadaliśmy ekspresję mRNA różnych genów związanych z wątrobowym metabolizmem lipidów w wątrobach od myszy z nadekspresją Trib1 i -deficient (Figura 3C) [więcej w: odchudzanie przez bieganie, leki przeciwhistaminowe iii generacji, gardimax medica ] [patrz też: wysepki langerhansa, gardimax medica, nasometin ulotka ]